Contracte de Serveis SaaS ofertats per Zikzakmedia

Contracte de Serveis SaaS ofertats per Zikzakmedia

Els serveis detallats en l'annex A són prestats per ZIKZAKMEDIA S.L., amb C.I.F. B64425879 i domicili al C/ Dr. Fleming, 28 baixos de Vilafranca del Penedès, Catalunya.

El contractant del servei o serveis, des d'ara "CLIENT", accepta les condicions detallades al present contracte. L'ús d'aquest/s servei/s comporta l'acceptació plena de les condicions del present contracte.

CONDICIONS GENERALS

1.Política de protecció de dades

ZIKZAKMEDIA, seguint la normativa vigent de protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei reguladora de la privadesa de dades, Llei 15/1999 de 13 de desembre), informa:

1.1. Que les dades recollides a través dels formularis situats en www.zikzakmedia.com s'inclouen a fitxers automatitzats d'ús intern, el responsable del qual i titular és ZIKZAKMEDIA, amb la finalitat de poder prestar els serveis contractats pel CLIENT, o en cas contrari, poder facilitar-li qualsevol informació que aquest requereixi d'una forma personalitzada.

1.2. ZIKZAKMEDIA garanteix la confidencialitat de totes les dades recollides des de www.zikzakmedia.com, adoptant les mesures tècniques que calguin per a garantir la seguretat i integritat de les mateixes.

1.3. ZIKZAKMEDIA es compromet a no vendre, cedir o transferir les dades recollides en cap concepte. No obstant ZIKZAKMEDIA revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals o qualsevol altra informació que sigui requerida de conformitat a les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.

1.4. ZIKZAKMEDIA assegura que protegirà la confidencialitat del correu electrònic intercanviat amb el CLIENT.

1.5. El CLIENT té reconeguts els seus drets i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició en qualsevol moment, sol·licitant-lo pel correu postal a ZIKZAKMEDIA o pel correu electrònic a l'adreça suport[arroba]zikzakmedia.com

1.6. El CLIENT garanteix i respon en qualsevol cas de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, a més a més, es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

1.7. El CLIENT autoritza de forma inequívoca a ZIKZAKMEDIA al tractament informàtic de les dades facilitades sota les condicions descrites en aquest document i exclusivament per a poder facilitar i facturar de forma correcta els serveis contractats.

2.Suport tècnic o consultes

2.1. ZIKZAKMEDIA oferirà suport tècnic o funcional segons el servei contractat a través del correu electrònic d'atenció al CLIENT suport[arroba]zikzakmedia.com durant tota la vigència del contracte.

2.2. El temps de resposta és de menys de 4 hores en casos d'incidències i suport tècnic o funcional. Si es té contractat el servei de resolució d'errors o bugs, el temps de resposta és d'un dia en cas d'errors greus (impossibilitat de treballar), 5 dies en cas d'errors mitjans (dificultat de treballar) i 15 dies en cas d'errors menors (no afecta al treball diari). En el còmput de temps no es consideraran els dissabtes, diumenges i festius oficials de Catalunya.

2.3. El servei es prestarà dins de l'horari laboral de ZIKZAKMEDIA: de dilluns a divendres de 9:00h. a 19:00h. (Excloent els festius oficials de Catalunya).

2.4. Els serveis de manteniment, actualitzacions i resolució d'errors als servidors del CLIENT es realitzaran de forma remota des de les oficines de ZIKZAKMEDIA. Aquests serveis no inclouen desplaçaments a les instal·lacions del CLIENT. El CLIENT ha de proporcionar les dades de connexió remotes (nom o IP del servidor, ports, usuaris, contrasenyes...) i tenir el servidor i router engegats i ben configurats.

3.Preus, facturació i pagament del servei prestat

3.1. ZIKZAKMEDIA informarà al CLIENT el preu inicial del servei o serveis contractats.

3.2. El pagament dels serveis prestats són a compte i de caràcter mensual. S'emetrà una factura el primer dia d'alta de cada mes amb un import de la quota del mes pròxim i el pagament podrà efectuar-se per transferència bancaria, TPV virtual o rebut domiciliat. Quan el CLIENT es doni de baixa del servei s'emetrà una factura d'abonament per abonar els dies naturals, des de la baixa del servei fins a la fi del trimestre en curs.

3.3. El preu del servei podrà ser modificat per part de ZIKZAKMEDIA avisant amb 30 dies d'antelació a través dels mitjans que consideri necessaris, inclòs Internet. En el cas que hi hagi una modificació de tarifes per part de ZIKZAKMEDIA, un cop notificat aquest canvi, si el CLIENT no refusa la variació sol·licitant la baixa del servei, s'entendrà que accepta les noves tarifes. En tot cas, ZIKZAKMEDIA es compromet a fer, com a molt, una variació del preu del servei cada any.

3.4. En cas de devolució, retard o impagament de rebut de 5 dies posterior a la data de cada mes, ZIKZAKMEDIA suspendrà el servei, avisant prèviament al CLIENT, fins a la confirmació del pagament degut. En cas de devolució del rebut es carregarà al CLIENT 6 € + IVA addicionals pel cost de comissions bancàries.

3.5. Després de reiterats retards o impagaments, ZIKZAKMEDIA es reserva el dret a sol·licitar al CLIENT una fiança, amb import igual a la quota que estigui pagant.

3.6. Si es donés el cas d'haver de cancel·lar un servei per impagament, ZIKZAKMEDIA no serà responsable dels perjudicis que això li pugui ocasionar al CLIENT, o als clients del CLIENT.

4.Baixa del servei prestat

4.1. El contracte mínim és de sis mesos, excepte acord en cas contrari. Aquest contracte es prorroga automàticament passat aquest temps.

4.2. El CLIENT podrà anul·lar-lo sol·licitant-lo amb 5 dies d'antelació a l'inici del nou període d'abonament mitjançant correu electrònic o per escrit. Un cop passada aquesta data, ZIKZAKMEDIA podrà reclamar el pagament del període complet.

4.3. La baixa es realitzarà en un dia laborable (de dilluns a divendres) i s'activarà entre les 8:00 h. i les 9:00 h.

4.4. En cas d'interceptar qualsevol conducta o activitat il·legal, ZIKZAKMEDIA es reserva el dret a denegar o cessar els serveis contractats sense previ avís.

4.5. En l'hipotètic cas que ZIKZAKMEDIA cancel·lés el servei prestat sense que el CLIENT hagi infringit alguna de les condicions aquí descrites, li seria retornat l'import corresponent a la part proporcional del període no consumit.

4.6. En qualsevol cas ZIKZAKMEDIA no serà responsable de les conseqüències que es puguin derivar de la interrupció del servei.

 1. Garanties del servei prestat

5.1. ZIKZAKMEDIA es responsabilitzarà del correcte funcionament del maquinari i programari que estigui al seu càrrec segons el servei contractat, assumint els costos de les incidències produïdes al servei que siguin responsabilitat de ZIKZAKMEDIA. En aquest cas ZIKZAKMEDIA compensarà al CLIENT el cost equivalent al temps sense servei. En cap altre cas hi pot haver cap altre tipus de compensacions econòmiques per aquests problemes.

5.2. El CLIENT haurà de comunicar l'avaria o incidència per correu electrònic a l'adreça suport[arroba]zikzakmedia.com i després reclamar la compensació. El període a compensar es comptarà des del moment de la recepció de l'avís. La compensació serà en temps addicional de servei sense cost.

5.3. En cas que les incidències puguin derivar d'un mal ús per part del CLIENT es reserva el dret a facturar al CLIENT aquestes despeses.

5.4. ZIKZAKMEDIA no es fa responsable de l'adequació dels serveis que ofereix a les necessitats del CLIENT. La seva inadequació no podrà ser causa de resolució del contracte ni d'impagament de les quotes.

6.Responsabilitats

6.1. ZIKZAKMEDIA no serà responsable de pèrdues de beneficis i danys com a conseqüència de l'ús, funcionament o rendiment del programari, sent responsable únicament dels actes realitzats que siguin necessaris per al compliment de les seves obligacions d'acord amb aquest contracte.

6.2. ZIKZAKMEDIA no serà responsable de l'incompliment de les seves obligacions definides en el present contracte, si la realització d'aquestes obligacions ha estat impedida, interferida o retardada raonablement per circumstàncies que escapin del control de ZIKZAKMEDIA. Aquests esdeveniments seran, per exemple i entre altres, els actes de força major, actes fortuïts, vagues, motins, tancaments de patronals, actes de guerra, epidèmies, actes o reglamentacions oficials, incendis, errors de comunicacions, errors de subministrament elèctric, llamps, terratrèmols, inundacions, catàstrofes i altres esdeveniments.

7.Modificacions

7.1.Les condicions d'aquest contracte podran ser modificades per part de ZIKZAKMEDIA, notificant-ho pels mitjans que consideri necessaris amb 30 dies d'antelació. Si durant aquest període de temps no es refusa expressament la variació de les condicions per part del CLIENT s'entendrà que s'accepten las modificacions de les condicions del contracte.

 1. Fur

8.1. Ambdues parts (CLIENT i ZIKZAKMEDIA) es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Vilafranca del Penedès, Catalunya, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que amb motiu d'aquest contracte pogués sorgir, renunciant al seu fur si aquest fos un altre.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS SERVEIS D'ALLOTJAMENT WEB o ERP EN SERVIDORS DE ZIKZAKMEDIA

 1. Política de protecció de dades

ZIKZAKMEDIA, seguint la normativa vigent de protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei reguladora de la privadesa de dades, Llei 15/1999 de 13 de desembre), informa:

9.1. El CLIENT es compromet a complir les obligacions derivades de les Lleis de Protecció de Dades o qualsevol altre que siguin aplicables a cada moment. El CLIENT és responsable de comunicar i fer complir la llei vigent de protecció de dades de caràcter personal si en la seva aplicació WEB o ERP es recollissin dades personals. Si es complís aquest fet, el CLIENT, en la seva condició de responsable del seu fitxer, indemnitzarà a ZIKZAKMEDIA per qualsevol pèrdua, danys, perjudicis, interessos, sancions o indemnitzacions que ZIKZAKMEDIA es vegi obligat a satisfer, pugui sofrir o als quals pugui incórrer com a conseqüència d'un mal ús o incompliment, per part del CLIENT, de les obligacions de la present clàusula i/o de l'incompliment per la seva banda de les obligacions vigents a cada moment en matèria de protecció de dades.

9.2. El CLIENT és responsable de comunicar i fer complir la llei vigent de protecció de dades de caràcter personal si en la seva aplicació WEB o ERP es recollissin dades personals dels clients del CLIENT, així com d'advertir als seus clients de la ubicació dels servidors de ZIKZAKMEDIA.

9.3. En el cas d'allotjament WEB, el CLIENT haurà de publicar al seu lloc web un avís legal amb les seves dades legals: NIF, adreça, ubicació dels servidors, llicencia dels continguts web... i en cas de recollir dades personals dels clients del CLIENT, un avís sobre el compliment de la llei vigent de protecció de dades. En cas contrari se li publicaran uns avisos per defecte.

9.4. En el cas de registres de domini, el CLIENT autoritza a ZIKZAKMEDIA a facilitar les seves següents dades (nom, cognoms, adreça completa i telèfon) davant l'organisme de dominis ( ICANN ) amb la finalitat que els noms de domini quedin registrats a nom del CLIENT. Aquesta autorització és necessària perquè els dominis estiguin registrats a nom del propietari legal que els sol·licita.

 1. Continguts del servidor

10.1. ZIKZAKMEDIA no serà responsable dels continguts allotjats en el/s servidor/s contractat/s en cap cas, ja siguin propietat del CLIENT o dels clients del CLIENT.

10.2. Queda totalment prohibit utilitzar els servidors per a fins il·legals. ZIKZAKMEDIA es reserva el dret de desconnectar un servidor si aquest s'estigués utilitzant per a fins il·legals, avisant a les autoritats pertinents. En cap cas no es podrà:

Allotjar contingut il·legal, ja sigui pornografia infantil o contingut amb drets reservats de còpia (música, vídeos, programari, etc. lligats a una llicència que limiti la còpia).

Utilitzar el servidor per a efectuar SPAM (enviament massiu i indiscriminat d'e-mails).

10.1. Es notifica al CLIENT que el servidor on s'allotja la informació i les aplicacions WEB i ERP està situat a Espanya, dins del territori de la Unió Europea, acceptant el CLIENT de forma inequívoca aquest fet.

 1. Ús del servidor

11.1. El contracte i el suport corresponent quedarà anul·lat si:

Si el CLIENT instal·la qualsevol tipus de programari al servidor sense el consentiment de ZIKZAKMEDIA.

S'accedeix via Telnet o SSH per a fer modificacions al servidor.

Ús malintencionat o erroni del servei continu en el temps.

11.1. Tots els servidors funcionen sobre sistemes GNU/Linux i només s'instal·larà programari amb llicència lliure GPL o similar per evitar problemes de llicències.

11.2. El CLIENT pot sol·licitar la instal·lació de programari en el servidor, sempre sota pressupost apart i sempre que el programari instal·lat no afecti al rendiment del servidor.

11.3. L'accés al servidor per part del CLIENT serà únicament mitjançant WEB (HTTP) o, en cas d'allotjament ERP, mitjançant client de Tryton o OpenERP assignat.

11.4. No hi ha límit en l'ús de l'espai de disc dur del servidor. Tanmateix, si l'aplicació web o ERP ha d'oferir un major nombre de registres i connexions simultànies, s'acordarà amb ZIKZAKMEDIA sobre la millora de maquinari i xarxa del servidor, presentant pressupost prèviament.

 1. Adreces IP

12.1. Segons el tipus de servei contractat li seran assignades un nombre d'adreces IP per a poder configurar els seus DNS o els seus clients OpenERP o Tryton.

12.2. El CLIENT reconeix que les IP no són de la seva propietat, en el moment de donar de baixa el seu servei serà el responsable d'alliberar-les dels seus DNS abans dels cinc (5) primers dies de la baixa efectiva del servidor.

12.3. Si el CLIENT es nega a realitzar l'alliberament de les adreces IP prestades, se li carregarà l'import de 200 € + IVA en concepte del temps requerit per ZIKZAKMEDIA per a efectuar aquests treballs.

 1. Baixa del servei prestat

13.1. El dia de la baixa s'oferirà al client el codi font de les aplicacions (llicència GPL) i les dades (SQL) per ser descarregat pel client (arxiu comprimit en format tgz o similar). Si el client vol una còpia en suport digital (CD, DVD....) haurà d'abonar la gestió i enviament segons les tarifes vigents.

13.2. Al cap de 5 dies laborables de la baixa, el codi font de les aplicacions i les dades, seran esborrades completament dels servidors.

 1. Garanties del servei prestat

14.1. El CLIENT deurà posar les seves pròpies condicions d'ús del servei als seus clients, si els hagués, així mateix serà el responsable de donar suport tècnic als seus clients.

14.2. ZIKZAKMEDIA efectua còpies de seguretat de tots els seus servidors amb les quals es pugui restablir el servei en cas d'incidència tècnica greu. Així mateix, ZIKZAKMEDIA no es responsabilitza de les possibles perdudes de dades o errors en el servei prestat.

14.3. El CLIENT haurà de vetllar pel secret de les paraules (contrasenyes) d'accés al servei, modificant-les si té la més petita sospita que terceres persones les coneixen.

Notes

 • Els allotjaments WEB o ERP inclouen el manteniment i actualitzacions del servidor.
 • S'entén per allotjament WEB el funcionament d'aplicacions tipus gestors de continguts web (CMS), wikis, botigues virtuals, aules virtuals... a un servidor compartit de ZIKZAKMEDIA. No es considerarà allotjament WEB el correu electrònic, el flux o streaming d'àudio i/o vídeo ni servidors de fitxers.
 • S'entén per allotjament ERP el funcionament d'una aplicació de gestió d'una empresa o organització i els mòduls corresponents a un servidor compartit de ZIKZAKMEDIA. No es considerarà allotjament ERP les aplicacions WEB (excepte el client-servidor WEB de Tryton o OpenERP), correu electrònic, el flux o streaming d'àudio i/o vídeo ni servidors de fitxers.