Com fer la declaració 347 amb Tryton


Publicat: 20-02-2015 10:00     |  Més entrades sobre aeat contabilidad tryton

Per poder calcular l'informe AEAT 347 (operacions amb tercers de més de 3000 eur o en efectiu) cal instal·lar el mòdul aeat_347, encara que possiblement ja el tingueu instal·lat. Des del menú Comptabilitat/Informes/Informe AEAT 347 es pot crear un nou informe i donar-li al botó Calcular. Si en calcular no troba encara cap registre de tercer és perquè cal fer reassignacions i recàlculs a les factures del 2014 i 2015.

Aquest mòdul a més a més afegeix la casella "Incloure 347" a la pestanya de comptabilitat del tercer per indicar si s'ha d'incloure en el 347, i a les línies de factura també s'indica si s'ha d'incloure en el 347 i quina clau és. En les factures noves s'omple automàticament la clau de les línies, però cal recalcular-la en les que es van crear abans d'instal·lar aquest mòdul.

Cal anar a les factura de client, pestanya Totes i filtrar les del 2014 (després el mateix amb les del 2015). Seleccionar totes amb Ctrl+A (si hi ha més de 1000 cal fer-ho de 1000 en 1000) i executar l'acció "Reassigna registres AEAT 347" i marcar casella Incloure 347 i seleccionar la clau "B - Entregas de bienes y servicios superiores al límite (1)" . Després cal tornar a marcar totes les factures i executar l'acció "Recalcular registres AEAT 347". Així ens recalcularà els imports de cada factura que s'han de consignar en el model 347.

Després es repeteix el mateix procés per a les factures d'abonament de client. I després amb les de proveïdor i abonament de proveïdor, però seleccionant la clau "A - Adquisiciones de bienes y servicios superiores al límite (1)".

Cal tenir en compte que aquests passos marcaran totes les factures i abonaments de client i proveïdor de 2014 i 2015 per ser consignades en el 347 mitjançant les 2 claus estàndards. Si alguna factura és de client/proveïdor estranger (CIF que no comenci amb ES), o si és una subvenció o adquisició d'adm. pública cal posar una altra clau o no consignar al 347. Es poden corregir fent els dos passos anteriors, reassignar i després recalcular els registres AEAT 347 per posar-los les claus correctes o consignar o no en el 347.

Un cop fet això ja es pot crear l'informe 347 des del menú Comptabilitat/Informes/Informe AEAT 347, indicant l'exercici fiscal i omplenant les dades de l'informe. Pitjem el botó "Calcula" i a la pestanya "Registres de tercers" apareix el resum dels càlculs, amb els imports de cada client/proveïdor a declarar. És important que tots els tercers a incloure tinguin el CIF anotat. A la pestanya "Registres de propietat" es poden afegir a mà els registres de lloguers de propietats.

Posteriorment es pot processar l'informe 347 i ens crearà el fitxer 347 llest per ser descarregat de Tryton i ser enviat a hisenda per via telemàtica.

Tryton

El Top 10. Un ERP àgil tant pels usuaris com a nivell tècnic. Un ERP que s'adapta a les seves necessitats.

Nereid

Nereid és el nom que s'ha donat el projecte web de Tryton. Amb Nereid qualsevol registre o mòdul de Tryton està disponible en el canal web. Imaginis fins a on pot arribar...

Al núbol

Per la petita PiME, organitzacions o autònoms hem creat el servei de SaaS d'OpenERP i Tryton. www.zzsaas.com.

Serveis

Tu poses el repte. Nosaltres la solució i implementació.